Prefa Pecina

Prefa Pecina

Betonové výrobky

Zpět

Stropní konstrukce z nosníků a vložek

nezávazná poptávka

podrobný rozpis v příloze

 KONSTRUKCE STROPŮ :

 


STROPNÍ KONSTRUKCE Z NOSNÍKŮ A VLOŽEK

 

Stropní konstrukce skládající se z betonových (stropní tvárnice betonová), nebo liaporových (stropní tvárnice liaporová) tvárnic a nosníků o výšce konstrukce celého stropu 250 mm, nebo 280 mm umožňuje systémové řešení každé stavby. Vyhovuje evropským normám z hlediska pevnosti, bezpečnosti, spolehlivosti, hygieny, trvanlivosti, požární odolnosti a technologie výstavby. Hmotnost umožňuje ruční manipulaci a spodní líc vytváří rovný podklad pro omítání. Vysoká kvalita výrobků je zaručena moderní výrobní technologií, výrobky jsou certifikovány a splňují ČSN EN ISO 9001

 

STROPNÍ SYSTÉM

  • rozpon zastropení 8 400 mm, tloušťka stropu 250 mm, 280 mm
  • délka nosníku od 2000 mm do 8 400 mm po 250 mm, možno vyrobit přesně na zakázku
  • osová vzdálenost nosníků 640 mm
  • uložení nosníků na zdivu je 125 mm a při světlosti větší než 3 m min.150 mm
  • zálivkový beton min. C 20/25
  • armovací výztuž nosníků dle statického výpočtu
  • vložky se ukládají do nosníků na sucho na zdivu se podmaltují 10 mm cementové malty, stejně jako nosníky
  • hodnoty normového rovnoměrného zatížení stropní konstrukce jsou uvedeny včetně zatížení podlahou a podhledem

 

Skladování nosníků se provádí ve vodorovné poloze v max. 8 vrstvách proložených dřevěnými podklady 500 mm od krajů a ve středu rozpětí, proklady vždy nad sebou.

Manipulace nosníků se provádí vždy ve vodorovné poloze, mřížovinou nahoru, ručně, nebo jeřábem.Nosník musí být uchycen ze spodního líce a bodové podpory mohou zasahovat min. do ¼ nosníku.Zavěšení za horní prut výztuže je nepřípustnéOsazení nosníků na nosné zdi musí být doplněno montážními podporami, tak že osa těchto podpor musí být min. v 1/3 světlého rozponu nosníku.

Je nutno dodržet zásadu, že horní úložná plocha montážních podpor musí být nejméně ve stejné úrovni jako úložná plocha nosných zdí.

 Dobetonávka musí být provedena letmou betonáží / bez technologických přestávek/ betonem min. C20/25, výška musí být dodržena, viz statický výpočet.

 Při osazení nosníků jako balkónových, podléhá stejným zásadám jen k horní výztuži bude vázána KARI síť 100/100/6. Provést dle konkrétního návrhu statický výpočet.

 Vložky se kladou nasucho, viz kladečské schéma, první řada se klade z vložek s plnými čely.

 Betonáž se provádí na navlhčený strop betonem C 20/25 v tloušťce / 50 mm, 80 mm/ současně se zálivkou nosníků a věnců. Za letního počasí nutno beton ošetřovat vlhčením.

 V případě velkého zatížení nutno výztuž upravit dle konkrétního statického posudku.

 Čerpaný beton nesmí padat z výšky a hromadit se na jednom místě. Montážní podpory se mohou sundat po 28 dnech zrání betonu.

 Statické údaje uvedené v tabulce nutno zrevidovat při zatížení osamělými břemeny, zvýšení nosnosti se provádí zdvojením strojením nosníků.- nutno posoudit statikem.

 

Odpovědnost za provádění konstrukce nese prováděcí firma, dozor. Při provádění je třeba dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy.

MONTÁŽ STROPNÍCH VLOŽEK
TVÁRNICE STROP PREFA